Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

 

CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2010

 

 

-         Học phí Năm học 2009 – 2010 :

 

Mức học phí các hệ đào tạo trong chỉ tiêu Ngân sách :
( thu theo Quyết Định số 70/1998/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 31-3-1998 )

·        Đại học chính quy :  Học phí 1.800.000 đ/ năm  x 6 năm   = 10.800.000 đ / khóa học

                                        Lệ phí      200.000 đ/năm    x  6 năm   =  1.200.000 đ / khóa học

·        Điều Dưỡng Trung cấp : Học phí 1.000.000 đ/ năm x 2 năm   =  2.000.000 đ / khóa học

·        ĐD TH hệ vừa học vừa làm : Học phí 1.000.000 đ/ năm  x 2 năm  = 2.000.000 đ / khóa học

 

     Mức học phí năm thứ nhất các hệ đào tạo trong chỉ tiêu ngoài Ngân sách :

·        Đại học chính quy :  Học phí 17.000.000 đ/ năm x 6 năm  =  102.000.000 đ/ khóa học

·        Điều Dưỡng Trung cấp :      Học phí   8.500.000 đ/ năm  x  2 năm  = 17.000.000 đ/ khóa học

·        ĐD TH hệ vừa học vừa làm : Học phí  3.000.000 đ/ năm  x  2 năm =  6.000.000 đ / khóa học

·        Sơ cấp :     Học phí 5.500.000 đ/ năm

·        Đại học hệ liên thông  ( tập trung 4 năm ) : 25.000.000 đ/ năm  x  4 năm  =  100.000.000 đ/ khóa học

 

-         Học phí Năm học 2010 – 2011 : 

 

Mức học phí các hệ đào tạo trong chỉ tiêu Ngân sách :
( thu theo QĐ 1310/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 21/8/2009 )

·        Đại học chính quy :  Học phí 2.000.000 đ/ năm  x 6 năm   = 12.000.000 đ / khóa học

·        Cử nhân Điều Dưỡng : Học phí 2.000.000 đ/năm x 4 năm  =  8.000.000 đ / khóa học

·        Điều Dưỡng Trung cấp : Học phí 1.000.000 đ/ năm x 2 năm   =  2.000.000 đ / khóa học

·        ĐD TH hệ vừa học vừa làm : Học phí 1.000.000 đ/ năm  x 2 năm  = 2.000.000 đ / khóa học

 

     Mức học phí các hệ đào tạo trong chỉ tiêu ngoài Ngân sách :

·        Đại học chính quy :  Học phí 20.000.000 đ/ năm x 6 năm  =  120.000.000 đ/ khóa học

·        Điều Dưỡng Trung cấp :      Học phí   10.000.000 đ/ năm  x  2 năm  = 20.000.000 đ/ khóa học

·        ĐD TH hệ vừa học vừa làm : Học phí  4.500.000 đ/ năm  x  2 năm =  9.000.000 đ / khóa học

·        Sơ cấp :     Học phí 5.500.000 đ/ năm

·        Đại học hệ liên thông ( tập trung 4 năm ) : 25.000.000 đ/ năm  x  4 năm  =  100.000.000 đ/ khóa học

 

 

TP.HCM, ngày  12  tháng  7  năm 2010
 Hiệu Trưởng
 ( đã ký )

 

   
   
 

  PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh

                                               

 

 

- Công khai thu chi tài chính.